قواعد نگارشی در تایپ فارسی

رعایت قواعد و نکات دستوری در هر­زبانی، برای نوشتن یک متن، از اصول مهم کار می­باشد . در اینجا چند نمونه از این قواعد نگارشی در تایپ فارسی را برای شما بازگو می­کنیم: املای درست کلمات: رعایت صحیح نویسی املای کلمات اصل مهمی در جمع آوری و تدوین یک مقاله می­باشد، هیچ فردی در هیچ ادامه مطلب

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮس و اﺿﻄﺮاب داﻧﺶ آﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در اﯾﺎم اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ درﺳﯽ آﻧﻬﺎ

ﭼﮑﯿﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟ ﻪ ﯾﮏ ﺳـــﺮي راﻫﮑﺎرﻫﺎ ي ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل و ﻏﻠﺒ ﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮ اﺳـــﺘﺮس و اﺿـــﻄﺮاب داﻧﺶ آﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎ ن ﺑﺨﺼﻮ ص در ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿ ﻢ آن ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓ ﺖ درﺳ ﯽ و زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه آﻧﻬﺎ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻻزم ادامه مطلب