ﭼﮑﯿﺪه

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟ ﻪ ﯾﮏ ﺳـــﺮي راﻫﮑﺎرﻫﺎ ي ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل و ﻏﻠﺒ ﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮ اﺳـــﺘﺮس و اﺿـــﻄﺮاب داﻧﺶ آﻣﻮزان و
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎ ن ﺑﺨﺼﻮ ص در ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿ ﻢ آن ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓ ﺖ درﺳ ﯽ و زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه
آﻧﻬﺎ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳ ﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺮ س ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد ﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ اﺳ ﺖ ﻧﻪ ﻣﻨﻔﯽ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﭘﺎﺳــﺦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺪن در ﺑﺤﺚ ﻫﺎ، ﺟﺪل ﻫﺎ، ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﺪ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﺿــﻄﺮاب ﯾﮏ ﻧﺎراﺣﺘﯽ
دردﻧﺎك ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ و از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﻣﻬﻢ آن ﺗﺮس و ﻧﺎراﺣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ راه ﻓﺮار ﻧﺪارد و اﺿﻄﺮاب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷـﺪ. د ر اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـ ﯽ ﻋﻠﻞ اﺳـﺘﺮ س و اﺿـﻄﺮا ب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اراﯾﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳـ ﺐ و
ﻧﺤﻮه ﮐﻨﺘﺮل آن ﺗﻮﺳ ﻂ داﻧﺶ آﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎ ن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ه اﺳ ﺖ .ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻮق ﻧﺸﺎ ن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ
اﻧﺴﺎ ن دوﺳ ﺖ دارد در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺴﺘﻘ ﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺪام ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﯾﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮي از ﻃﺮف ﺷﺨ ﺺ دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷ ﺪ .
ﺑﻮﯾﮋه در داﻧﺶ آﻣﻮزان ، ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮي و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ، ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﺮ س و دﭼﺎر اﺿﻄﺮا ب در اﻓﺮاد
ﯾﺎد ﺧﺪا ﺑﻮدن و دﻋﺎ ﮐﺮدن، دادن ، ﻣﯽ ﺷــﻮد .ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل اﺳــﺘﺮس داﻧﺶ آﻣﻮزان و داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن در ﻣﻮﻗﻊ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
اﻧﺮژي ﻣﺜﺒﺖ از ﻃﺮف ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان، داﺷــﺘﻦ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه، ﮔﻮش ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﻮﺳــﯿﻘﯽ آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ در
ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم، ﺻﺤﺒ ﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ دوﺳﺘﺎ ن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد، ﺑﺰرگ ﺟﻠﻮه ﻧﺪادن ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت، داﺷﺘ ﻦ ﺧﻮدﺑﺎوري و اﻋﺘﻤﺎد
ﺑﻪ ﻧﻔﺲ، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﮑﺮدن ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﮕﺮان، داﺷﺘﻦ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ، و وﻗﺖ ﺧﻮاب ﮐﺎﻓﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

لینک دانلود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *