قواعد نگارشی در تایپ فارسی

رعایت قواعد و نکات دستوری در هر­زبانی، برای نوشتن یک متن، از اصول مهم کار می­باشد . در اینجا چند نمونه از این قواعد نگارشی در تایپ فارسی را برای شما بازگو می­کنیم: املای درست کلمات: رعایت صحیح نویسی املای کلمات اصل مهمی در جمع آوری و تدوین یک مقاله می­باشد، هیچ فردی در هیچ ادامه مطلب

تایپ Word, LaTeX تایپ

هزینه تایپ فارسی (Word) هر صفحه استاندارد حدود 200 تا 250 کلمه با فونت 14 می‌باشد. در هر صفحه تا 10 تایپ لغت انگلیسی هیچ افزایش هزینه‌‌ای ندارد! کاربر گرامی در سفارش تایپ حدود 30 درصد از هزینه کل باید به صورت پیش فاکتور توسط شما واریز گردد تا سفارش شما در مرحله شروع به ادامه مطلب

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮس و اﺿﻄﺮاب داﻧﺶ آﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در اﯾﺎم اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ درﺳﯽ آﻧﻬﺎ

ﭼﮑﯿﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟ ﻪ ﯾﮏ ﺳـــﺮي راﻫﮑﺎرﻫﺎ ي ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل و ﻏﻠﺒ ﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮ اﺳـــﺘﺮس و اﺿـــﻄﺮاب داﻧﺶ آﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎ ن ﺑﺨﺼﻮ ص در ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿ ﻢ آن ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓ ﺖ درﺳ ﯽ و زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه آﻧﻬﺎ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻻزم ادامه مطلب

حل مسایل و انجام کلیه پروژه‌های دانشجویی

انجام پروژه های دانشجویی در کلیه مقاطع و تمامی رشته ها ( تحلیل آماری SPSS – PLS – LISREL – AMOS ) انجام پروژه مهندسی مکانیک انجام پروژه های دانشجویی مهندسی مکانیک در تمامی گرایشها با نرم افزارهای مختلف نظیر انسیس ، فلوئنت ، آباکوس ، کتیا ، سالیدورکس ، متلب ،  پروژه برنامه نویسی مکانیک  انجام پروژه مهندسی عمران ادامه مطلب